Spoločnosť KCHK, s.r.o.
je obchodná spoločnosť so sídlom
v Čadci a autorizovaným predajcom
najväčšej poľskej koksovni Kombinat
Koksochemiczny „Zabrze“.DE SK

 
 +421-041-4333049
 +421-911-238708
 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti KCHK s.r.o. Čadca


Spoločnosť so sídlom Hurbanova 2557, 022 01  Čadca,
zapísaná do obchodného  registra Okresného súdu v Žiline,
odd. Sro. vl. 17248/L, IČO: 36440540,                     
DIČ: 2022140978, IČ DPH: SK2022140978,                   
RČSDU: SK60650800013
 

I.    Platnosť a záväznosť obchodných podmienok

1.    Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na akýkoľvek tovar dodaný spoločnosťou KCHK s.r.o. ako predávajúci každému kupujúcemu, ktorý je podnikateľ.
2.    Tieto obchodné podmienky sa použijú, ak nebude medzi kupujúcim a predávajúcim dohodnuté inak písomnou formou
3.    Dojednania uvedené priamo v zmluve, ktorej predmetom bude dodávka tovaru spoločnosťou KCHK s.r.o. ako predávajúci (ďalej len "zmluva"), majú prednosť pred týmito obchodnými podmienkami.
4.    Tieto obchodné podmienky sa považujú za súčasť zmluvy, ak sú pripojené k ponuke predávajúceho, alebo ak sú stranám pri uzatváraní zmluvy známe.

II. Tovar

1.    Tovar dodaný kupujúcim je dodávaný v kvalite zodpovedajúcej právnym predpisom Slovenskej republiky a technickým normám platným na území Slovenskej republiky, najmä STN a EN.
2.    Údaje uvedené v propagačných materiáloch, cenníkoch, prospektoch a iných dokumentoch predávajúceho týkajúce sa dodávaného tovaru sú iba orientačné a nezáväzné.
3.    Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny.
4.    Kupujúci je povinný vyžiadať si od predávajúceho návod na použitie tovaru a dodržiavať ho.
5.    Ak nie je k tovaru písomný návod k dispozícii, je kupujúci povinný vyžiadať si od predávajúceho informácie týkajúce sa použitia tovaru a tieto potom dodržiavať.

III. Platobné podmienky

1.    Ak nie je stanovené v zmluve inak, uhrádza kupujúci kúpnu cenu prostredníctvom faktúry s náležitosťami daňového dokladu, ktorú mu vystaví predávajúci.
2.    Ak nie je stanovené inak, je lehota splatnosti faktúry       21 dní odo dňa expedície.
3.    Faktúra je uhradená pripísaním fakturovanej čiastky na účet predávajúceho.
4.    V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny za každý deň omeškania, týmto nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody a úroky z omeškania v zákonnej výške, ak nie je dohodnuté inak.

IV. Menová doložka
 
1.    Ak je kúpna cena dohodnutá v cudzej mene, riadi sa prepočet na EUR kurzom SLSP devízy "predaj"  platným ku dňu vystavenia faktúry.

V. Dodacie lehoty a preprava

1.    Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutom termíne a na miesto podľa dohody.
2.    Predávajúci nie je zodpovedný za nedodržanie dodacej lehoty z dôvodu vyššej moci (najmä prírodné katastrofy, vojny a iné konflikty, štrajky, verejnoprávne prekážky, prekážky znemožňujúce dopravu), ako ani v prípade objektívnych príčin, kvôli  ktorým nie je dodávateľ schopný dodať tovar v dodacej lehote.
3.    Predávajúci je povinný dodať tovar do piatich pracovných dní odo dňa nasledujúceho po pominutí prekážky uvedené v čl. V, ods. 2, inak sa ocitne v omeškaní.
4.     O prevzatí tovaru podpíše kupujúci predávajúcemu alebo dopravcovi dodací list alebo CMR, kde bude uvedený dátum prevzatia tovaru, množstvo a špecifikovaný tovar.  Z  týchto podpísaných dokumentov jeden exemplár obdrží kupujúci.
5.    Predávajúci je oprávnený v prípade omeškania kupujúceho s platením v termínoch splatnosti prerušiť dodávku tovaru, ak ide o postupné alebo viacpočetné plnenia.
6.    Kupujúci znáša všetky náklady spojené s prepravou tovaru v prípade, že  miesto dodania tovaru je odlišné    od dohodnutého miesta.


VI. Reklamácia

1.    Kupujúci sa zaväzuje zásielky tovaru vždy prevziať a oddelene ju uskladniť. V opačnom prípade kupujúci znáša akékoľvek náklady spojené s neprevzatím zásielky.
2.    Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí. V prípade, že zistí akékoľvek vady, je povinný ich bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu. Pri zistení rozdielneho množstva je kupujúci povinný zaznamenať tento rozdiel za účasti šoféra                      do prepravných dokladov, či už CMR alebo dodacieho listu. Šofér musí podpísať tento rozdiel na doklade. Inak nie je možné rozdielnu váhu reklamovať. Prevažovať len na váhach certifikovaných a určených pre kamióny.
3.    Kupujúci množstevnú reklamáciu na dodané palivo nemôže uplatniť, ak rozdiel množstva medzi uvedeným na prepravných dokladoch a naváženým je nižšie v prepočte o 2,5 % z celkovej hmotnosti uvedenej na prepravných dokladoch.
4.    S reklamovaným tovarom nemôže kupujúci nakladať.
5.    Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť písomnou formou najneskôr deň po zistení vád.
6.    Pri reklamácii je nutné uviesť druh tovaru, reklamované množstvo, popis vady
7.    Predávajúci je povinný obhliadnuť reklamovaný tovar do 3 pracovných dní od obdŕžania reklamácie, ak sa nedohodnú obe strany inak.
8.    Predávajúci je povinný sa do 30 dní odo dňa vykonania obhliadky vyjadriť sa k reklamácii.


VII. Ďalšie dojednania

1.    Kupujúci nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho pohľadávky predávajúceho za kupujúcim postúpiť, zastaviť či akokoľvek inak zaťažiť. Kupujúci tiež nie je oprávnený využiť zádržného práva k tovaru predávajúceho.
2.    Kupujúci týmto udeľuje súhlas s využitím svojich osobných údajov získaných v súvislosti s obchodným stykom v súlade so zákonom č. 122/2013  Zb.z.
3.     V znení neskorších predpisov pre interné spracovanie predávajúcim, a to pre účely spracovania a realizácie uzavretej zmluvy.    
4.    Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 1. 2014
 

 
 © 2005-2009, Vyrobil CB soft, s.r.o. , powered by Joomla CMS.